Ιδιωτικά Φροντιστήρια
Φάνος Ιακώβου

Φορολογικά Σεμινάρια

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου για τώρα ή για μελλοντικό σεμινάριο.

Φορολογικά Σεμινάρια

Μισθολόγιο και κοινωνικές ασφαλίσεις

 • Υπολογισμός κοινωνικών ασφαλίσεων
 • Υπολογισμός μισθολογίου
 • Συμπλήρωση Δήλωσης για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Ε. Πρ. 59)
 • Συμπλήρωση Μηνιαίας Κατάστασης Παρακρατήσεων Εργοδότη (Ε. Πρ. 61)
 • Συμπλήρωση Πιστοποιήτικου Αποδοχών (Ε.Πρ. 63)
 • Συμπλήρωση Δήλωσης Εργοδότη (Ε.Πρ. 7)
 • Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Εργοδότη (Υ.Κ.Α. 1-001)
 • Συμπλήρωση Αίτησης Πρόσληψης Εργοδοτουμένων (Υ.Κ.Α. 1-003)
 • Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Μισθωτού (Υ.Κ.Α. 1-008)
 • Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Αυτοτελώς Εργαζομένου (Υ.Κ.Α. 1-013)
 • Συμπλήρωση Αυτοτελώς Εργαζομένου για Πληρωμή Εισφορών με βάση το πραγματικό του εισόδημα (Υ.Κ.Α. 1-017)
 • Συμπλήρωση Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών (Υ.Κ.Α. 2-002)
 • Συμπλήρωση Αίτησης για πληρωμή απολαβών άδειας (Υ.Κ.Α. 3-002)

Εταιρικός Φόρος

 • Υπολογισμός εταιρικού φόρου
 • Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις
 • Ζημιές
 • Πίστωση φόρου
 • Συμπλήρωση Εντύπου Εγγραφής στο ΤΕΠ και τροποποίηση στοιχείων (Ε. Πρ. 162)
 • Συμπλήρωση Δήλωσης Εισοδήματος  Εταιρείας (Ε.Πρ. 4)
 • Συμπλήρωση Εντύπου Αυτοφορολογίας (Ε. Πρ. 158)
 • Συμπλήρωση Εντύπου Προσωρινής φορολογίας (Ε. Πρ. 6)

Φόρος εισοδήματος

 • Υπολογισμός φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα
 • Ζημιές
 • Συμπλήρωση Εντύπου Εγγραφής στο ΤΕΠ και τροποποίηση στοιχείων (Ε. Πρ. 163)
 • Συμπλήρωση Δήλωσης Εισοδήματος  Μισθωτού (Ε.Πρ. 1)
 • Συμπλήρωση Δήλωσης Εισοδήματος  Αυτοεργοδοτούμενου (Ε.Πρ. 1)
 • Συμπλήρωση Εντύπου Αυτοφορολογίας (Ε. Πρ. 158)
 • Συμπλήρωση Εντύπου Προσωρινής φορολογίας (Ε. Πρ. 5)

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

 • Συμπλήρωση Φορολογικής Δήλωσης ΦΠΑ (Έντυπο 4)
 • Συμπλήρωση Αίτησης για καταβολή πιστωτικού υπολοίπου από τον Έφορο (Έντυπο 4Β)
 • Συμπλήρωση Αίτησης για Εγγραφή (ΦΠΑ 101)

Χρόνος

1 Μισθολόγιο και κοινωνικές ασφαλίσεις

6 ώρες

2 Εταιρικός Φόρος

8 ώρες

3 Φόρος Εισοδήματος

6 ώρες

4 ΦΠΑ

6 ώρες

26 ώρες

© 2024 Phanos Iacovou Educational Centre Ltd. All Rights Reserved. Website Designed & Developed by Ruxbo