Ιδιωτικά Φροντιστήρια
Φάνος Ιακώβου

Φορολογικά Σεμινάρια

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου για τώρα ή για μελλοντικό σεμινάριο.

Φορολογικά Σεμινάρια

Μισθολόγιο και κοινωνικές ασφαλίσεις

 • Υπολογισμός κοινωνικών ασφαλίσεων
 • Υπολογισμός μισθολογίου
 • Συμπλήρωση Δήλωσης για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Ε. Πρ. 59)
 • Συμπλήρωση Μηνιαίας Κατάστασης Παρακρατήσεων Εργοδότη (Ε. Πρ. 61)
 • Συμπλήρωση Πιστοποιήτικου Αποδοχών (Ε.Πρ. 63)
 • Συμπλήρωση Δήλωσης Εργοδότη (Ε.Πρ. 7)
 • Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Εργοδότη (Υ.Κ.Α. 1-001)
 • Συμπλήρωση Αίτησης Πρόσληψης Εργοδοτουμένων (Υ.Κ.Α. 1-003)
 • Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Μισθωτού (Υ.Κ.Α. 1-008)
 • Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Αυτοτελώς Εργαζομένου (Υ.Κ.Α. 1-013)
 • Συμπλήρωση Αυτοτελώς Εργαζομένου για Πληρωμή Εισφορών με βάση το πραγματικό του εισόδημα (Υ.Κ.Α. 1-017)
 • Συμπλήρωση Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών (Υ.Κ.Α. 2-002)
 • Συμπλήρωση Αίτησης για πληρωμή απολαβών άδειας (Υ.Κ.Α. 3-002)

Εταιρικός Φόρος

 • Υπολογισμός εταιρικού φόρου
 • Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις
 • Ζημιές
 • Πίστωση φόρου
 • Συμπλήρωση Εντύπου Εγγραφής στο ΤΕΠ και τροποποίηση στοιχείων (Ε. Πρ. 162)
 • Συμπλήρωση Δήλωσης Εισοδήματος  Εταιρείας (Ε.Πρ. 4)
 • Συμπλήρωση Εντύπου Αυτοφορολογίας (Ε. Πρ. 158)
 • Συμπλήρωση Εντύπου Προσωρινής φορολογίας (Ε. Πρ. 6)

Φόρος εισοδήματος

 • Υπολογισμός φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα
 • Ζημιές
 • Συμπλήρωση Εντύπου Εγγραφής στο ΤΕΠ και τροποποίηση στοιχείων (Ε. Πρ. 163)
 • Συμπλήρωση Δήλωσης Εισοδήματος  Μισθωτού (Ε.Πρ. 1)
 • Συμπλήρωση Δήλωσης Εισοδήματος  Αυτοεργοδοτούμενου (Ε.Πρ. 1)
 • Συμπλήρωση Εντύπου Αυτοφορολογίας (Ε. Πρ. 158)
 • Συμπλήρωση Εντύπου Προσωρινής φορολογίας (Ε. Πρ. 5)

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

 • Συμπλήρωση Φορολογικής Δήλωσης ΦΠΑ (Έντυπο 4)
 • Συμπλήρωση Αίτησης για καταβολή πιστωτικού υπολοίπου από τον Έφορο (Έντυπο 4Β)
 • Συμπλήρωση Αίτησης για Εγγραφή (ΦΠΑ 101)

Χρόνος

1 Μισθολόγιο και κοινωνικές ασφαλίσεις

6 ώρες

2 Εταιρικός Φόρος

8 ώρες

3 Φόρος Εισοδήματος

6 ώρες

4 ΦΠΑ

6 ώρες

26 ώρες

Για να κάνετε εγγραφή σε μάθημα ή σε σεμινάριο διαδικτυακά, εύκολα και γρήγορα πατήστε ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

Τα μαθήματα Λογιστική και Πολιτική Οικονομία

προσφέρονται επίσης στις τοποθεσίες

Στη Ξυλοφάγου, σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Φροντιστήριο EasyWay Learning Center

Στο Κίτι, σε συνεργασία με τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Στέλιου Γαβρίλου.

Στην Αθηαίνου, σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Φροντιστήριο ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ.

Ιδιωτικά Φροντιστήρια Φάνος Ιακώβου

Για μας η εκπαίδευση ποτέ δεν ήταν επάγγελμα. Η εκπαίδευση για τα φροντιστήρια Φάνου Ιακώβου αποτελεί ένα λειτούργημα το οποίο υπηρετούμε με ζήλο και αφοσίωση για περισσότερα από 20 χρόνια.

Μοναδικός μας στόχος η σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών μας δίνοντας τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να επιτύχουν στις όποιες εξετάσεις παρακαθίσουν αλλά και θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα.